Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Постдипломски студии

Академските универзитетски студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршените академски студии од првиот циклус на студирање. Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

Студиски програми од втор циклус на универзитетски студии што се реализираат на УКЛО:


Технички факултет-Битола

Студиска програма за машинство

Студиска програма за индустриски менаџмент

Студиска програма за сообраќајно-транспортно инженерство (Патен сообраќај и транспорт и Воздушен сообраќај и транспорт)

Студиска програма за графичко инженерство

Студиска програма за електроенергетски системи

Студиска програма за информатика и компјутерска техника

Студиска програма за инженерство за заштита на животната и работна средина

Студиска програма за мехатроника

Студиски програми на англиски јазик:

Патен сообраќај и транспорт (модул на англиски јазик)

Мехатроника (програма на англиски јазик )

Информатика и компјутерска техника (програма на англиски јазик)

Воздушен сообраќај и транспорт (модул на англиски јазик)

 

 

Втор циклус специјалистички стручни студии

Студиска програма за експертиза на сообраќајни незгоди во патниот сообраќај


Економски факултет-Прилеп

Студиска програма за маркетинг менаџмент

Студиска програма за меѓународна економија и бизнис

Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија

Студиска програма за бизнис информатика

Студиска програма за бизнис администрација – менаџмент

Студиска програма за e-бизнис

Студиска програма за финансиски менаџмент


Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Студиска програма за туризам

Студиска програма за осигурување

Студиска програма за царина и шпедиција

Студиска програма за безбедност и финансика контрола (Заедничка студиска програма со Факултето за безбедност - Скопје)


Педагошки факултет-Битола

Студиски програми за македонски јазик и странски јазици:

Македонски јазик и литература

Англиски јазик и литература

Германски јазик и литература

Студиски програми за наставници во одделенска настава и за воспитувачи:

Методика на наставата по македонски јазик

Методика на наставата по општество и граѓанско образование

Менаџмент во образовнието

Теорија на поучување

Информатика и техничко образование

Образование на надарените и талентираните

Односи со јавноста

 

 


Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола

Студиска програма за јавна администрација

Студиска програма за менаџмент на информациски системи

Студиска програма за инженерство и менаџмент на софверски апликации

Студиска програма за администрирање со јавни политики

Студиска програма за информациски системи во здравството

Студиска програма за европски интеграции и менаџирање на европски проекти

 


Факултет за биотехнички науки-Битола

Студиска програма за менаџмент во биотехниката

Студиска програма за преработка на анимални производи

Студиска програма за фармерско производство

Студиска програма по фармерство и агротуризам

Студиска програма по фармерство и агробизнис

Студиска програма по квалитет и безбедност на храна од животинско потекло

Втор циклус специјалистички стручни студии

Студиска програма по фармерско производство

 

 


Правен факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола

Студиска програма по меѓународно право

Студиска програма по деловно право

Факултет за безбедност-Скопје

Студиска програма за криминалистика

Студиска програма за меѓународна безбедност

Студиска програма за форензички науки

Студиска програма за безбедност и финансиска контрола (Заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство - Охрид)


Технолошко-технички факултет - Велес

Студиска програма по нутриционизам

Студиска програма за управување со квалитет и безбедност на храна


Висока медицинска школа - Битола

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ

Студиска програма за медицинска сестра/медицински техничар

Дипломирана медицинска сестра:

-          специјалист за интензивна нега

-          специјалист за геронтологија со палијативна грижа

-          специјалист за ментално здравје

-          специјалист за семејна и патронажна грижа

-          специјалист инструментарка

 

Студиска програма за физиотерапевти

Дипломиран физиотерапевт:

-          специјалист за рехабилитација во неврологија

-          специјалист за рехабилитација во психијатрија

-          специјалист за рехабилитација во детска возраст

-          специјалист за рехабилитација во домашни услови

-          специјалист за рехабилитација во хирургија, травматологија и ортопедија

 

Студиска програма за медицинско-лабораториски аналитичар

Дипломиран медицинско-лабораториски аналитичар:

-          специјалист за биохемиски анализи

-          специјалист за микробиолошки анализи

-          специјалист за санитарна екологија

 

Студиска програма за акушерки

Дипломирана акушерка:

-          специјалист за перинатална грижа

-          специјалист за примарна здравствена заштита


Научен институт за тутун - Прилеп

Студиска програма за производство на тутун

Студиска програма за обработка и преработка на тутунxxxx