Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Додипломски студии

Првиот циклус на универзитетските студии трае од три до четири години и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС кредити. Студентите кои ги завршиле додипломските студии се стекнуваат со соодветна Диплома за стручни студии – по завршување на студиска програма во траење од три години, односно 180 ЕКТС кредити или Диплома за академски студии – по завршувањето на студиска програма во траење од најмалку три години, односно најмалку 180 ЕКТС кредити во зависност од организирањето на студиите во посебната високообразовна единица во состав на УКЛО.

Академските студиски програми од додипломските студии ги оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии, а академскиот назив којшто студентите го добиваат по нивното завршување гласи bachelor.

 Листа на изборни предмети на едниците на УКЛО:

1. Технички факултет

2. Економски факултет

3. Факултет за туризам и угостителство

4. Педагошки факултет

5. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи

6. Факултет за биотехнички науки

7. Факултет за безбедност

8. Правен факултет

9. Технолошко-технички факултет

 

Академски и стручни студиски програми што се реализираат на УКЛО:

1. Технички факултет – Битола со дисперзирани студии во Прилеп и Велес

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

Студиска програма за машинство

Студиска програма за индустриски менаџмент

Студиска програма за сообраќајно-транспортно инженерство

Студиска програма за графичко инженерство

Студиска програма за електроенергетски системи

Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Битола

Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Велес

Студиска програма за информатика и компјутерска техника – Прилеп

Студиска програма за инженерство и заштита на животната и работната средина

Студиска програма за компјутерски науки и инженерство

Студиска програма за мехатроника

Студиски програми на англиски јазик:

Студиска програма за информатика и компјутерска техника 

Студиска програма за мехатроника

СТРУЧНИ СТУДИИ

Студиска програма за енергетика

Студиска програма за патен транспорт

Студиска програма за електротехника, елетроенергетика и електроника

Студиска програма за енергетики и заштита на животната средина 

 

2. Економски факултет – Прилеп со дисперзирани студии во Струга

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за менаџмент и бизнис 

Студиска програма за бизнис информатика

Студиска програма за сметководство, финансии и ревизија

Студиска програма за меѓународна економија и бизнис

Студиска програма за маркетинг менаџмент

Студиска програма за банкарство и финансиски менаџмент

Студиска програма за Е-бизнис

Студиска програма за Е-бизнис - Струга

Студиска програма за банкарство и финансиски менаџмент - Струга

 

 3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид со дисперзирани студии во Велес, Битола и Крушево

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за туризам - Охрид, Велес и Крушево

Студиска програма за осигурување - Охрид и Велес

Студиска програма за царина и шпедиција

Студиска програма за гастрономија, исхрана и диететика - Охрид, Велес и Битола

Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент - Охрид и Велес

Студиска програма за безбедност и финансиска контрола - Охрид (заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност)

СТРУЧНИ СТУДИИ

Студиска програма за гастрономија - Охрид и Велес

 

 4. Педагошки факултет – Битола со дисперзирани студии во Дебар

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за наставник во одделенска настава

Студиска програма за воспитувачи

Студиска програма за македонски и англиски јазик - Битола и Дебар

Студиска програма за македонски и германски јазик - Битола и Дебар

Студиска програма за македонски јазик и книжевсност

Студиска програма за француски јазик и книжевност

Студиска програма за германски јазик и книжевност

Студиска програма за англиски јазик и книжевсност

Студиска програма за библиотекарство

Студиска програма за информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет)

 

5. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ  

Студиска програма за јавна админстрација

Студиска програма за администрирање со јавни политики

Студиска програма за менџмент за административно-оперативни работи

Студиска програма за менаџмент на информациски системи

Студиска програма за инженерство и менаџмент на софтверски апликации

Студиска програма за информациски системи во здравството

Студиска програма за Европски интеграции и менаџирање со Европски проекти

 

6. Факултет за биотехнички науки – Битола

 УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за фармерско производство

Студиска програма за преработка на анимални производи

Студиска програма за менаџмент во биотехниката

 

7. Висока медицинска школа – Битола

СТРУЧНИ СТУДИИ

Студиска програма за општа медицинска сестра

Студиска програма за медицинско-лаборантски аналитичар

Студиска програма за физиотерапевти

Студиска програма за радиолошки техничари

Студиска програма за акушерки

 

8. Факултет за безбедност – Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за криминалист

Студиска програма за безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство)

 

9. Правен факултет – Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за правни студии

 

10. Технолошко-технички факултет – Велес со дисперзирани студии во Кичево и Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за прехранбена технологија и биотехнологија- Велес и Кичево

Студиска програма за нутриционизам - Велес и Битола

 

11. Ветеринарен факултет - Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

Студиска програма за ветеринарна медицина

 

 

 xxxx