Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Комисии на Универзитетот

Универзитетот ги формира следниве постојани комисии:

По потреба може да се формираат и други постојани и повремени комисии или работни тела.xxxx