Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Сенат на Универзитетот

Универзитетскиот Сенат е орган на управување и стручен орган на Универзитетот.
Сенатот го сочинуваат претставниците од единиците на Универзитетот избрани непосредно и со тајно гласање од редот на професорите, односно научните советници, претставници од придружните членки и од студентите.
Ректорот е член на Сенатот по функција. Проректорите и генералниот секретар учествуваат во работата на Сенатот без право на глас.
Високообразовните единици се застапени со трojца претставници од редот на професорите.
Научните единици се застапени со двајца претставници од редот на научните советници.
Придружните членки се застапени со еден претставник.
Во Сенатот се застапени петмина претставници од студентите избрани од Студентскиот парламент на Универзитетот.xxxx