Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Ректорска управа

Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи, директорите на акредитираните научни институти и еден претставник на студентите.

Со Ректорската управа раководи ректорот.

Во работата на Ректорската управа учествуваат генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување.

Во работата на Ректорската управа можат да учествуваат и директорите на придружните членки кои се во состав на Универзитетот кога се расправа за прашања од нивната дејност.

Надлежностите и начинот на работа на Ректорската управа се уредени со Статутот на Универзитетот ( Акти на Универзитетот / Статут )

Членови на Ректорската управа се:

 1. Проф. д-р Златко Жоглев, ректор
 2. Проф. д-р Сашо Атанасоски, проректор
 3. Проф. д-р Пере Аслимоски, проректор
 4. Проф. д-р Јованка Тутеска, проректор
 5. Проф. д-р Никола Крстаноски, проректор
 6. М-р Офелија Христовска, генерален секретар
 7. Проф. д-р Весна Ангелевска, декан
 8. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, декан
 9. Проф. д-р Сашо Коруновски, декан
 10. Проф. д-р Јове Димитрија Талевски, декан
 11. Проф. д-р Џулиана Томовска, декан
 12. Проф. д-р Стојна Ристевска, директор
 13. Проф. д-р Оливер Бачановиќ, декан
 14. Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска, декан
 15. Проф. д-р Илија Тодоровски, декан
 16. Проф. д-р Валентина Павлова, декан
 17. Проф. д-р Живко Гацовски, декан
 18. Д-р Гордана Мицеска, директор
 19. Д-р Гоце Костоски, директор
 20. Д-р Ели Луческа, директор
 21. Науме Ѓоргиев, директор
 22. Снежана Пажик, директор
 23. Претседател на студентски парламент

 

 xxxx