Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Раководство на Универзитетот

Проф. д-р Златко Жоглев, ректор

e-mail: zlatko.zhoglev@uklo.edu.mk

-> CV

 


Проф. д-р Сашо Атанасоски, проректор за настава

e-mail: sasho.atanasoski@uklo.edu.mk

->  CV

 


Проф. д-р Пере Аслимоски, проректор за финансии и развој

e-mail: pere.aslimoski@uklo.edu.mk

-> CV


Проф. д-р Јованка Тутеска, проректор за наука

email: jovanka.tuteska@uklo.edu.mk

-> CV


Проф. д-р Никола Крстаноски, проректор за студентски прашања

e-mail: nikola.krstanoski@uklo.edu.mk

-> CV


М-р Офелија Христовска, генерален секретар

e-mail: ofelija.hristovska@uklo.edu.mk

-> CVxxxx