Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Мисија и визија

Универзалната мисија на Универзитетот ,, Св. Климент Охридски,, - Битола, се состои во генерирање на знаење и наука како и создавање и негување на културни вредности во општеството. Во тие рамки, основната мисија на Универзитетот претставува квалитетно образование на млади кадри во квалификувани и компетентни стручњаци спремни да конкурираат на националниот и меѓународниот пазар на труд.


Од ваквата мисија произлегува и визијата за интегриран Универзитет којшто треба да претставува:

Со еден збор, Универзитет со адекватно валоризирана улога и позиција во општеството.xxxx