Единици

EMail сервис


 
 
 
 
 
 

Меѓународна соработка

Меѓународната соработка претставува еден од приоритетните домени во работата на Универзитетот. Во тој контекст , во согласност со европските и светските текови,  основен акцент е ставен на ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА  како стратешки  процес во сите сфери  од универзитетското делување со цел  приближување на Универзитетот кон европското односно светското семејство  на развиени универзитети.

Реализацијата на меѓународната соработка се одвива преку следниве инстанци:

 

· КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА СО УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО- помошно тело на  Универзитетски сенат ( 13 членови )

· Контакт лица за меѓународна соработка во членките на УКЛО
  (Листа PDF)

· КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

  Калиопа Кривашија Стилиновиќ, раководител

  Тел:  389 (0) 47 24 22 78   локал 121 / mail: kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk

  Нуртен Сулејмани, советник

  Тел: 389 (0) 47 24 22 78 локал 123 /mail: nurten.sulejmani@uklo.edu.mk

 

УКЛО,  од своето основање,  во континуитет ја развива билатералната, а со последователното отворање на европските програми и фондови во изминатите неколку години интензивно се развива и проектната соработка. 


xxxx